Jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta?

Aby wykonywać zawód geodety, należy posiadać konkretne, oficjalnie potwierdzone kompetencje. Takie uprawnienia są obowiązkowe, bo bez spełnienia określonych kryteriów, osoba nie może realizować zgodnie z prawem prac geodezyjnych.

 

Jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta

 

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji - jakie najważniejsze warunki musimy spełniać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o uprawnienia zawodowe w tej dziedzinie może starać się osoba, która:

  • ma pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych;
  • nie była karana;
    Osoba starająca się o uprawnienia zawodowe nie może być karana za przestępstwa skarbowe oraz za przestępstwa przeciwko: mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, działalności instytucji państwowych, działalności samorządu terytorialnego, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
  • ma dyplom, potwierdzający wykształcenie geodezyjne
    Mowa o wykształceniu średnim lub wyższym
  • zrealizowała praktykę zawodową
    Wymogi dotyczące długości praktyki, uzależnione są od rodzaju posiadanego wykształcenia. Jeśli skończyliśmy studia wyższe drugiego stopnia, powinniśmy móc przedstawić rok udokumentowanej praktyki zawodowej. Z kolei absolwenci i absolwentki studiów pierwszego stopnia muszą zrealizować dwa lata praktyki. Najdłuższą praktykę na swoim koncie musi mieć osoba z wykształceniem średnim, bo sięga ona aż sześciu lat.

 

Wyżej wspomniana praktyka zawodowa jest jednym z najistotniejszych elementów przygotowania do pełnienia zawodu geodety. W jej ramach osoba wykonuje szereg czynności, pod okiem specjalisty, który już może pochwalić się uprawnieniami zawodowymi. Do takich działań można zaliczyć wsparcie przy pomiarach inwentaryzacyjnych, realizacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych, wsparcie przy obsłudze inwestycji, teledetekcji, fotogrametrii itp. Aby praktyka miała oficjalny wymiar, należy w trakcie jej trwania sporządzać dziennik. Taki dokument wydaje wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
To całkowicie podstawowe kwestie, ale spełnienie tych kryteriów to jeszcze za mało, żeby zyskać uprawnienia. Należy jeszcze zdać państwowy egzamin.

 

Kilka słów o egzaminie

Wiedza na temat obowiązujących przepisów z dziedziny kartografii i geodezji, weryfikowana jest na oficjalnym egzaminie. Aby pozytywnie go przejść, należy zaliczyć część pisemną i ustną. Część pisemna porusza zagadnienia ogólne oraz szczegółowe. Te pierwsze zamknięte są w 60 pytaniach, na których odpowiedzenie testowana osoba ma godzinę. Są one sformułowane w taki sposób, żeby dokładnie sprawdzić wiedzę dotyczącą przepisów. Z kolei w części szczegółowej spotkamy się z zagadnieniami dopasowanymi konkretnie do rodzaju uprawnień, które chcemy uzyskać. Jeśli osoba planująca zostać uprawnionym geodetą/geodetką przejdzie te etapy pozytywnie, dopuszczona zostaje do części ustnej.

W sytuacji, gdy całe postępowanie przejdziemy pozytywnie, następuje wydanie świadectwa, potwierdzającego uprawnienia zawodowe. Jednocześnie specjalista jest wpisywany do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia geodezyjne.

ul. Kawaleryjska 2a/14; 59-220 Legnica; Telefon: 768524060, 600473704, 600473870