Prawo geodety do wejścia na cudzy grunt

Normy prawne

Obowiązująca  w Polsce Ustawa o z dnia 17 maja 1989 roku, nosząca tytuł Prawo geodezyjne i kartograficzne, w art. 13 ust. 1, stwierdza: osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Nadto, kolejny, czternasty artykuł owej Ustawy, dotyczący obowiązków właściciela nieruchomości głosi, iż: Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić podmiotom, o których mowa w art. 11 wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 uprawnienia wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych ust. 1.

 

W obliczu powyższych zapisów Ustawy, jasnym jest, iż geodeta w trakcie wykonywania swojej pracy ma prawo wstępu na każdy grunt, niezależnie od woli właściciela bądź zarządcy posesji, celem wykonania właściwych czynności. Niestety, przepisy nie określają, czy geodeta przed rozpoczęciem prac powinien poinformować właściciela nieruchomości o ich przeprowadzeniu, co w rezultacie skutkuje częstymi nieporozumieniami. Niemniej dobrą i coraz częstszą praktyką jest powiadomienie właściciela, jeżeli nadarza się do tego sposobność, szczególnie jeśli czynności są wykonywane na terenie zabudowanym i zamkniętym, w pobliżu jego miejsca zamieszkania.

 

działka orna

 

Co grozi w przypadku uniemożliwienia czynności geodezyjnych?

W przypadku uniemożliwienia geodecie wykonywania pracy, na przykład poprzez niewpuszczenie na teren zamknięty bądź skuteczne jej utrudnianie, Prawo geodezyjne i kartograficzne traktuje ów przypadek jako wykroczenie oraz stwierdza konieczność nałożenia odpowiedniej kary grzywny na właściciela bądź osobę utrudniającą czynności: Kto wbrew przepisom art. 13 uprawnienia wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą, podlega karze grzywny. (art. 48 ust. 2). Ponadto należy pamiętać, iż konsekwencje są wyciągane z wszelkich gróźb, przemocy fizycznej i zniewag, na podstawie odpowiednich przepisów i norm prawnych.

 

Wezwanie policji

Jak pokazuje praktyka geodezyjna, w wielu przypadkach oporni właściciele i zarządcy nieruchomości, chcąc uniemożliwić wykonanie prac geodezyjnych, uważając, że ich prawa zostały złamane bądź czynności podejmowane przez geodetę są w jakimś stopniu szkodliwe, dokonują wezwania Policji. Jednakże należy wyraźnie zaznaczyć, iż jest to czynność zbędna, gdyż służby policyjne w pełni respektują Prawo geodezyjne i kartograficzne, przyznając rację geodetom. 

 

Odszkodowanie i dochodzenie sądowe

Artykuł 16 ust. 1, wspomnianej już wielokrotnie ustawy głosi: Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego

Jeżeli właściciel bądź zarządca nieruchomości uzna, iż jego własność uległa zniszczeniu w wyniku przeprowadzenia prac geodezyjnych, powinien zgłosić swoje pretensje geodecie prowadzącemu czynności, najlepiej wraz z wysokością roszczenia. W przypadku, gdy geodeta uzna, iż roszczenia są zbyt wysokie, bądź są w całości bezzasadne, wówczas właściciel może skierować do sądu pozew cywilny, ubiegając się o odpowiednią zapłatę, na podstawie wyżej przytoczonego artykułu 16 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

 

Z racji, iż odszkodowanie jest sądzone z kodeksu cywilnego, wnoszący pozew jest obarczony następującymi czynnościami:

  • wykazaniem zaistnienia szkody
  • określeniem wysokości szkody
  • zebraniem dowodów rzeczowych
  • wskazaniem świadków 

 

Najczęściej przyznawane są odszkodowania, często na drodze polubownej, za zniszczone w trakcie czynności geodezyjnych plony i uprawy rolnicze. Trzeba również wyraźnie wyartykułować, iż samo wejście geodety, nawet na teren zamknięty nie jest traktowane jako szkoda i nie przysługują z tego powodu żadne odszkodowania, choć i takie pozwy się zdarzają. 

 

Bilans

Jak wykazuje praktyka, nie warto blokować dostępu do wykonywania niezbędnych czynności geodezyjnych, gdyż prawo jednoznacznie stoi po stronie urzędnika geodezyjnego. Należy również pamiętać, iż wszczynanie sporów i kumulacja negatywnych emocji nie służy również geodetom, którzy starają się w jak najlepszy sposób wykonać swoją pracę. Dowodem tego jest chociażby fakt, iż nie posiadając takiego obowiązku, większość geodetów informuje strony zainteresowane o przeprowadzanych pracach oraz ich przebiegu. 

 

 

 

"GEO-INWEST" Sp.j.

ul. Kawaleryjska 2a/14
59-220 Legnica
tel. 768524060
kom. 600473704
kom. 600473870
czynne:
od pn.- pt. od 7:00 do 17:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ul. Kawaleryjska 2a/14; 59-220 Legnica; Telefon: 768524060, 600473704, 600473870